I en departementspromemoria föreslås att det krav på annonsering i ”ortstidning” som i dag finns i flera förordningar ska tas bort under påstående att det inte är ”ändamålsenligt”.
TU kritiserar i ett yttrande förslaget för att vara dåligt underbyggt och för att riskera att medföra att medborgarna går miste om information som är av betydelse för dem.

Promemorian Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24)

Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har givits tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.

I många författningar finns idag stadgat att information av betydelse för allmänheten ska lämnas genom annonsering i ortstidning. Promemorian föreslår att det kravet ska tas bort i fråga om kommunernas annonsering av kommunala föreskrifter. En ny paragraf som meddelar hur kommunala föreskrifter ska kungöras föreslås i kommunallagen (1991:900), 3 kap. 30 §. I samband med detta försvinner kravet på annonsering i ortstidning ur förordningar genom vilka kommunen kan meddela föreskrifter.

Kravet på annonsering i ortstidning av kommunala föreskrifter och andra beslut har tillkommit eftersom lagstiftaren har ansett det vara ett bra sätt att nå ut till så många kommunmedborgare som möjligt. Det har varit och är fortfarande ett av de säkraste sätten att påkalla allmänhetens uppmärksamhet i en viss fråga.

TU noterar med förvåning att promemorians förslag i allt väsentligt bygger på lösa antaganden som inte är underbyggda med fakta. I promemorian står att kungöranden i ortstidningar inte är ändamålsenliga. Det sägs vidare att det ur ett medborgarperspektiv kan ifrågasättas om de särskilda kungörandeformerna som används idag utöver den kommunala anslagstavlan, dvs. länets författningssamling samt ortstidningar möter de behov av information som allmänheten har och det sätt att söka information på som präglar dagens samhälle. Ortstidningarna torde enligt promemorian visserligen nå en relativt stor läsekrets men i princip kräver det att medborgarna tar del av informationen just den dagen den publiceras. Fastän tidningarna finns att läsa på internet är det enligt promemorian knappast troligt att medborgarna söker sig till tidningarnas webbplatser för att få information om kommunala föreskrifter.

TU:s ståndpunkt i frågan är att alla kommunmedborgare ska ha möjlighet att ta del av information som kan komma att beröra dem. Det finns grupper i samhället som fortfarande inte har tillgång till eller har vana att använda internet. Däremot läser cirka 80 procent i åldersgruppen 45-79 år en dagstidning varje dag. Även för vana internetanvändare är det en skillnad mellan att få information om kommunala föreskrifter som en del av en daglig läsrutin jämfört med att aktivt söka sig till en viss avdelning på kommunens hemsida på daglig basis.

En tidning är en sammanfattning av det som är viktigt att känna till, här publiceras bland annat sådan information som lagstiftaren har ansett vara av betydelse för allmänheten. Det finns en rad författningar i vilka krav på annonsering i ortstidning ställts upp, exempelvis kommunallagen och plan- och bygglagen (2010:900). Det kan noteras att man i utredningsarbetet inför den nya plan- och bygglagen föreslog borttagande av kravet på annonsering i ortstidning men att det förslaget inte vann framgång. Offentlighet och tillgänglighet är viktiga aspekter att ta hänsyn till i informationsutbytet mellan kommun och kommunmedborgare.

Enligt TU:s uppfattning kan det inte anses vara i linje med dagens informationssamhälle att ta bort ett vedertaget sätt för medborgare att ta del av information som i högsta grad berör dem. Det borde snarare vara så att kanalerna för meddelanden till medborgarna ska vara fler och inte färre. Den som saknar tillgång till internet ska inte heller behöva söka upp ett bibliotek eller faktiskt åka till kommunhuset för att titta på den analoga anslagstavlan i kommunhusets foajé.

Föreställningen om att kommunerna kan kommunicera med sina medborgare genom sina respektive hemsidor är kraftigt överdriven. Och i den utsträckning så sker är det inte ett skäl för att minska övriga kommunmedborgares möjligheter att ta del av information som är av betydelse för dem.

Mot ovanstående bakgrund avstyrker TU promemorians förslag bestämt.

Frågor? Kontakta Per Hultengård, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.