TU – Medier i Sverige har getts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020” (Fi 2020/03582/S2) och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU tillstyrker förslaget om att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av coronapandemin ska förlängas med perioden maj–juli 2020.
  • TU konstaterar att omställningsstödet även för den förlängda perioden omfattar få företag på tidnings- och massmedieområdet och att där fortsatt erfordras andra, riktade, insatser.
  • TU understryker även denna gång att handlingar som omfattas av tystnadsplikt ska undantas så att de inte röjs vid kontroller med mera hos massmedieföretag.

Förslaget om förlängt omställningsstöd – allmänt

I promemorian föreslås en förlängning av det omställningsstöd som tidigare införts (prop. 2019/20:181) för vissa företag som fått minskad omsättning till följd av coronapandemin. Stödet ska, enligt det nya förslaget, utgå till företag vars sammanlagda nettoomsättning, på grund av pandemin, under maj 2020 understeg 60 procent jämfört med maj 2019 och under juni–juli 2020 understeg 50 procent jämfört med 2019. Stödet ska fortsatt avse företag med en nettoomsättning om minst 250 000 kronor och ges med 75 procent av omsättningstappet beräknat på fasta kostnader. Stödet får, per stödberättigat företag, vidare utgå med högst 75 miljoner kronor avseende maj månad och 150 miljoner kronor avseende månaderna juni–juli 2020.

TU tillstyrker förslaget.

TU konstaterar samtidigt att förslaget, med dess avgränsningar, endast undantagsvis kommer att omfatta de företag som TU företräder.

TU har dock noterat att det hittillsvarande omställningsstödet, i några fall, kunnat tas i anspråk av TU:s  medlemsföretag. Stödet har emellertid begränsats av den regel (jfr även § 15 i promemorieförslaget) som anger att omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få ”i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på”.

TU har förståelse för den avgränsningen, men vill framhålla att detta också understryker behovet av att med andra, riktade, insatser fortsatt stödja dagspress- och mediesektorn för att säkerställa behovet av kvalificerad nyhetsjournalistik.

Förslaget om förlängt omställningsstöd – särskilt

TU noterade i sitt tidigare yttrande över förslaget till lag om omställningsstöd (SFS 2020:548) att det till övervägande del reglerar frågor om åtgärder vid felaktiga uppgifter, utredning, kontroll, revision med mera.

Som TU då konstaterade finns det givetvis inget att använda mot åtgärder som förebygger – och möjliggör ingripanden mot – felaktigheter, fusk och bedrägliga förfaranden. Det är dock viktigt att dessa utformas med iakttagande av proportionalitetsprincipen, bibehållen rättssäkerhet och respekt för tystnadsplikter.

TU vill därför, åter igen, understryka att de undantag från kontroll som nu finns angivna i 15 § i lagen om omställningsstöd innebär ett förbud mot beslag eller granskning av handlingar som enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken (RB) kan innefatta uppgifter för vilka det råder tystnadsplikt enligt 36 kap 5 §, femte stycket RB. Det betyder i praktiken att uppgifter som kan finnas på tidnings- och massmedieredaktioner och för vilka det råder tystnadsplikt (källskydd) enligt tryckfrihets-förordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ska undantas.

Stockholm 2020-09-14

TU – Medier i Sverige

Ewa Thorslund, vd

Per Hultengård, jurist

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.