Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över Läkemedelsverkets hemställan avseende förlängning av en sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinationsregistret, S2022/03011.

TU tillstyrker ett förslag om en förlängning av giltighetstiden för en sekretessbrytande regel som innebär att Folkhälsomyndigheten på begäran av Läkemedelsverket ska lämna ut de uppgifter om vaccinationer mot sjukdomen covid-19 som registrerats i vaccinationsregistret. TU konstaterar att Läkemedelsverket visat att det fortfarande finns ett behov av att få tillgång till uppgifterna.

TU betonar samtidigt att det grundläggande problem som gör att en särskild regel behövs är den s k statistikbestämmelsen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och att den därför bör ses över.

Remissyttrandet i sin helhet här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.