TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation” U2020/05409 och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU tillstyrker promemorians förslag om nya – även nu tidsbegränsade – bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som bryter statistiksekretessen.
  • TU framhåller betydelsen av att insynen i det obligatoriska skolväsendet förenklas, inte minst för att medier i sin journalistiska och publicistiska verksamhet ska kunna ta del av relevanta uppgifter i sin granskning av skolverksamheten.
  • TU anser, vad gäller det fortsatta utredningsarbetet, att bestämmelsen i 24 kap 8 §, utöver direkta undantag, måste ges en utformning som möjliggör en reell skadeprövning.
1. Bakgrund

Efter en praxisändring från Statistiska Centralbyrån (SCB) under hösten 2019 i fråga om statistiksekretessen i OSL (2009:400) kom uppgifter som tidigare ansågs vara offentliga att bli sekretessbelagda. En direkt effekt blev att Skolverket fr o m den 1 september 2020 beslutade att inte offentliggöra statistik och uppgifter om skolor, annat än på riksnivå.

Regeringen föreslog i en promemoria – ”Förordning om skolenhetsregister” /U2020/04723/GV) – en tillfällig lösning, genom förordningen om skolenhetsregister (2020:833), vilken trädde i kraft den 6 november 2020 och som löste delar av problemen.

TU tillstyrkte förslaget.

2. TU:s synpunkter

I den nu föreliggande promemorian föreslås nya – även nu tidsbegränsade – bestämmelser i OSL, som bryter statistiksekretssen, dels så att Skolverket kan ta del av de uppgifter som behövs i myndighetens verksamhet, dels så att kommuner kan ta del av uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter och dels så att allmänhetens och medias insyn i i Skolverkets databaser säkerställs.

TU tillstyrker även här promemorians förslag. Det är angeläget att statistik på skolenhetsnivå kan hållas offentlig.

TU vill särskilt understryka betydelsen av att insynen i det obligatoriska skolväsendet förenklas, såväl för vårdnadshavare, barn och blivande elever, som för att medier i sin journalistiska och publicistiska verksamhet ska kunna ta del av relevanta uppgifter i sin granskning av skolverksamheten.

3. Framtiden

TU noterar att även den nu föreliggande promemorians förslag anges vara ”tidsbegränsade” och gälla fram till den 1 juli 2023.

I promemorian anges vidare att det inom Regeringskansliet pågår en beredning av ett lagstiftningsärende som syftar till att efter den 1 juli 2023 se till att en långsiktig lösning kan vara på plats.

TU vill då understryka betydelsen av att fortsatt säkerställa den insyn som möjliggörs genom den nu aktuella promemorians förslag, men att i det sammanhanget också se över det generella grundproblemet, d v s att statistikbestämmelsen i 24 kap. 8 § OSL är utformad utan skaderekvisit och med en absolut sekretess.

Enligt TU:s mening bör bestämmelsen i 24 kap 8 §, utöver direkta undantag, ges en utformning som möjliggör en reell skadeprövning.

Stockholm 2021-01-18

TU – Medier i Sverige

Thomas Mattson                                                  Per Hultengård

Tf VD                                                                     Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.