Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska produkter (Fi2018/03828/S2)

TU – Medier i Sverige (TU) representerar dagspressföretag och andra företag på medieområdet. TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och har följande synpunkter.

Sammanfattning

TU tillstyrker förslaget om att sänka mervärdesskatten till 6 procent för elektroniska publikationer, d v s produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent.

  • Övergripande synpunkter

TU har under lång tid på såväl svensk som europeisk nivå verkat för en ändring av EU:s mervärdesskattedirektiv, så att medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa samma reducerade mervärdesskattesats för digital publicering av tidningar, tidskrifter och böcker som för motsvarande tryckta publikationer.

De skäl som en gång motiverade en reducerad skattesats för tryckta tidningar – eller den nollskattesats som ursprungligen gällde för tidningar i Sverige – gör sig i dag gällande med samma kraft vid digital publicering. Engagerade, informerade och delaktiga medborgare är en förutsättning för ett levande demokratiskt samtal. Kunskap ger makt och inflytande. Det handlar därför om medborgarnas rätt och möjligheter till att ta del av nyheter, opinionsbildning, information, kultur m m. Det handlar om medborgarnas rätt att informera sig och för att själva kunna delta i samhällsdebatten. Och då får inte mervärdesskattesatsen utgöra ett hinder.

För TU:s medlemmar är digitalmomsen en avgörande framtidsfråga. Medieföretagens befinner sig mitt uppe i en strukturomvandling och en omställning för att kunna tillhandahålla – och ta betalt – för sina produkter i den digitala miljö, där allt fler medieanvändare och konsumenter efterfrågar den. För att fortsatt kunna säkerställa och utveckla stabila och trovärdiga medieprodukter – med synliga och tydliga ansvariga utgivare – är det av central betydelse att digitalmomsfrågan nu löses.

En reducerad mervärdesskatt för digitala medier är också en viktig del av den samlade mediepolitiken, så som den kommer till uttryck i bl a den av riksdagen – med bred partipolitisk anslutning – antagna propositionen (2017/18: 154, s 16), d v s ”att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet”.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU promemorians förslag.

  • Om promemoriaförslagets utformning

Promemorians förslag är så utformat att ”omsättning av jämförbara produkter ska beskattas med samma skattesats” (s 10 i promemorian). Det innebär konkret att skattesatsen ska vara 6 procent för omsättning av sådana produkter som i dag är föremål för en reducerad skattesats enligt mervärdesskattelagen 7 kap, 1 §, tredje stycket, pp 1-4 – t ex tidningar, tidskrifter och böcker – om de:

a) tillhandahålls på elektronisk väg

b) inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och

c) inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik.

Frågan om att avgränsa olika typer av digitala tjänster, t ex vad som är en ”elektronisk publikation”, har tidigare angetts som ett problem vid utformningen av en reducerad mervärdeskattsats.

Enligt TU:s mening är den nu föreslagna utformningen väl avgränsad och ändamålsenlig. Det innebär att det inte är den digitala produktens/tjänstens fysiska egenskaper, som ska användas vid avgränsningen utan att det avgörande är dess innehåll, funktion och användningsområde. Ett sådant synsätt ger ett brett användningsområde och tar även höjd för den tekniska utvecklingen.

TU noterar här särskilt att det i författningskommentaren (s 17 i promemorian) anges att produkten kan vara framtagen ”endast för att tillhandahållas på elektronisk väg”, d v s det behöver inte delvis finnas en tryckt förlaga utan det är, åter igen, användningsområdet som ska vara detsamma som för en fysisk bärare.

  • Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. TU tillstyrker förslaget. Det är, med hänsyn till vad som ovan anförts om branschens strukturomvandling och omställning, oerhört angeläget att införandet av digitalmomsen inte ytterligare fördröjs.

Vad gäller frågan om övergångsbestämmelserna innebär förslaget att några särskilda övergångsbestämmelser inte införs och att den skattesats ska tillämpas som gäller när betalningen kommer den som omsätter tjänsten tillgodo. TU har inget att erinra mot förslaget

Stockholm den 15 januari 2019

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD, TU – Medier i Sverige                   Jurist, TU – Medier i Sverige

Remissvaret som pdf här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.