Näringsdepartementet föreslår i en utredning vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som berör användandet av cookies. Utredningen är i sin tur föranledd av de ändringar som gjorts i EU:s e-dataskyddsdirektiv.

I direktivet ställs krav på att det ska finnas samtycke från en användare för att få använda cookies. Utredningen konstaterar dock att detta samtycke inte behöver vara uttryckligt utan att ”en på förhand gjord inställning i ett webbläsarprogram om att användaren accepterar cookies anses utgöra ett samtycke”. Det uttalas vidare att förslagen inte skall innebära någon ändring av tillämpningen av s k ”legitima tekniker”, t ex just cookies.

I praktiken innebär alltså förslaget en fortsatt s k opt-opt-lösning, d v s att cookies får användas, så länge den som berörs inte uttryckligen sagt nej till detta.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU utredningens förslag.

pdfLäs hela yttrandet här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.