TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian (Ds 2020:26) ”Bättre skydd för företagshemligheter” och får anföra följande.

Sammanfattning

  • TU har i och för sig inget att invända mot en utvidgad kriminalisering.
  • TU anser dock att uttrycket ”företagshemligheter av teknisk natur” måste avgränsas tydligare, så att det inte avskräcker medborgare/anställda från att använda sin yttrandefrihet om sådant som inte är företagshemligheter.
  • TU välkomnar promemorians klargörande om att lagen om företagshemligheter inte är tillämplig för den som använder sin meddelar- och anskaffarfrihet, men anser att detta uttryckligen bör erinras om i lagtexten.

TU:s synpunkter

I promemorian föreslås två nya straffbestämmelser i lagen (2018:558) om företagshemligheter. Det är dels en bestämmelse om olovligt utnyttjande av företagshemlighet, dels en bestämmelse om olovligt röjande av företagshemlighet.

TU har i sig inget att invända mot den utvidgade kriminaliseringen. Det finns skäl att stärka skyddet för företagshemligheter och teknisk utveckling mot industrispionage. Det gäller inte minst där sådan verksamhet är riktade mot medieföretag.

Det är samtidigt en delikat avvägning. Kriminaliseringen syftar till att skydda företag och forskningsinstitutioner från angrepp av personer som i och för sig har lovlig tillgång till företagshemligheter.

Nyckelorden är där ”en företagshemlighet av teknisk natur”. Det finns dock en risk att den föreslagna kriminaliseringen kan komma att uppfattas bredare än avsett och då kan få en ”chilling effect” även för anställda som vill rapportera – inte om företagshemligheter, utan även om oegentligheter inom ett företag eller på en arbetsplats.

Enligt TU:s mening bör därför begreppet ”en företagshemlighet av teknisk natur” avgränsas tydligare.

I fråga om den tilltänkta kriminaliseringens förhållande till yttrandefriheten och informationsfriheten noterar TU att det i promemorian (s 87) anges att:

”Om meddelar- eller anskaffarfriheterna är tillämpliga på röjandet av en företagshemlighet gäller lagen om företagshemligheter överhuvudtaget inte för uppgiftslämnandet”.

TU välkomnar detta klargörande – det följer redan av mediegrundlagarnas överordnade ställning – men anser att det uttryckligen bör erinras om i lagen om företagshemligheter.

Stockholm 2021-03-10

TU – Medier i Sverige

Thomas Mattson                                   Per Hultengård

Tf VD                                                       Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.