Statens skolverks förslag till ändring i förordningen (2020:833) om skolenhetsregister

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag (hemställan) och får lämna följande synpunkter.

Bakgrund

Statens skolverk har i en hemställan hos regeringen föreslagit vissa ändringar i förordningen om skolenhetsregister. Bakgrunden är att Statistiska Centralbyrån (SCB) i början av år 2000 beslutade att ändra tillämpningen av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) på så sätt att uppgifter i registret om enskilda huvudmän (uppgifter om skolor, barn, elever, personal, betyg, genomströmning m m) kom att omfattas av absolut sekretess.

Därmed kunde inte Skolverket längre tillhandahålla uppgifter uppdelat på enskilda skolor. Regeringen har därefter, temporärt, hanterat problemet, bland annat genom förordningen om skolenhetsregister.

Eftersom lösningen var temporär beslutade regeringen i oktober 2021 att tillsätta den s k Skolinformationsutredningen (U 2021:04) med uppdrag att föreslå en långsiktig lösning för att säkerställa tillgången till skolstatistik.

Utredningen har i ett delbetänkande i maj 2023 lämnat sina förslag (SOU 2023:21). Utredningens förslag har remissbehandlats. TU har i sitt remissyttrande tillstyrkt förslagen i de delar de handlar om att låta Skolverket ta över de uppgifter som hittills utförts av SCB.

Skolverkets hemställan

De förslag Skolinformationsutredningen lämnat är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2024. Då föreslås även förordningen om skolenhetsregister att upphävas.

Enligt Skolverkets hemställan finns dock ett behov av att ”i närtid” kunna inkludera ytterligare utbildningsanordnare och uppgifter i skolenhetsregistret. Skolverket lämnar därför en rad förslag på ändringar i förordningen.

Ändringarna föreslås börja gälla vid årsskiftet 2024/2025, samtidigt som förordningen om skolenhetsregister, enligt Skolinformationsutredningens förslag, sedan alltså ska upphöra att gälla ett halvår senare.

TU:s synpunkter

TU har i och för sig ingen anledning att ifrågasätta behovet av att kunna inkludera ytterligare utbildningsanordnare och uppgifter i registret.

TU noterar dock att Skolverkets hemställan till regeringen gjordes den 25 april 2023. Utbildningsdepartementet skickade ut Skolverkets hemställan på remiss den 7 augusti 2023 med en remisstid till och med den 8 november 2023.

Under den tiden har, som ovan nämnts, Skolinformationsutredningens mera långsiktiga lösning såväl lagts fram som remissbehandlats.

TU vill mot den bakgrunden ifrågasätta om det är ändamålsenligt och ens praktiskt genomförbart att genomföra de föreslagna författningsändringarna på ett meningsfullt sätt, givet att förordningen om skolenhetsregister ändå upphävs den 1 juli 2024.

Stockholm den 7 november 2023

TU

Johan Taubert                                       Per Hultengård

VD                                                            Jurist

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.