Remissvaret avgränsas till att avse de delar av utredningen som berör offentlighet och sekretess samt förändringar i beslagsreglerna som kan ha bäring på verksamheter på massmedieområdet.

Sekretess av bilduppgift i förhör

En av de frågor som förundersökningsutredningen har haft till uppgift att överväga är om det bör införas en ny sekretessbestämmelse som avser bilduppgiften i ljud- och bildupptagningar av förundersökningsförhör. Utredningen har inte föreslagit någon sekretessregel till skydd för den hörde för bilduppgiften i förundersökningsförhör då det allmänna intresset anses väga tyngre.

TU tillstyrker utredningens förslag att inte införa någon sekretessregel avseende bilduppgiften i förundersökningsförhör.

Beslagsfrågor

Utredningen har behandlat ett flertal frågor som rör beslag. En av frågorna avser att det vid omfattande beslag av skriftliga handlingar ska finnas en möjlighet att protokollföra handlingarna genom samlade beteckningar. TU har ingenting att invända mot utredningens förslag i den delen men vill i sammanhanget ändå framhålla att det är av stor vikt att samlade beteckningar av beslagtaget material inte försvårar insynen för allmänheten i materialet.

Utredningen har vidare avhandlat det idag oreglerade, men vanliga, förfarandet att kopiera beslagtaget material samt föreslagit att handlandet ska regleras genom lag. Även elektroniskt lagrad information omfattas. Bestämmelsen utgör endast kodifiering av praxis.

För kopior (vilket syftar på fotokopior samt spegling eller selektiv kopiering av elektroniska upptagningar) av beslagtaget material gäller emellertid att dessa består även sedan beslaget hävts. Informationen finns alltså kvar hos berörda myndigheter även sedan beslaget hävts och oavsett det ursprungliga beslagsbeslutets eventuella riktighet. Det är enligt vår mening ett problem bl.a. från rättsäkerhetssynpunkt att handlingar som inte längre ansetts ha någon nytta för en brottsutredning ändå finns kvar hos berörda myndigheter. Frågan bör därför undersökas ytterligare eftersom den som är föremål för tvångsåtgärden hamnar i ett rättsligt vacuum när beslagsreglerna sätts ur spel. Utgångspunkten måste ändå vara, som framgår av det särskilda yttrandet av Sigurd Heuman m.fl., att ett hävt beslag innebär att det inte längre finns skäl att behålla kopior.

Vidare har utredningen kommit fram till att beslagsförbudsregeln i 27 kap. 2 § RB inte är tillämplig på elektroniska upptagningar. Vår uppfattning är att de nya bestämmelserna i 27 kap. 2 § RB i realiteten innebär en viss utvidgning av möjligheten att beslagta sådant material som avses i 36 kap. 5 § RB. Den äldre lagtexten som endast kan tillämpas på skriftlig handling medger inte beslag om handlingen kan antas träffa bestämmelsen i 36 kap. 5 §. De nya stadgandena innebär emellertid att digitala informationsbärare, under vissa förutsättningar kan genomsökas trots antagande om innehåll av beslagsbegränsande karaktär.

Äldre lagtexters tillämplighet på företeelser av nyare datum är av komplex art. Av den anledningen anser TU att frågan om beslag av digitala informationsbärare som kan antas innehålla tystnadspliktigt material bör utredas ytterligare. En utgångspunkt bör då vara att ett beslagsförbud motsvarande regeln i 27 kap. 2 § RB ska gälla även för elektroniska upptagningar. I sammanhanget bör också beaktas eventuellt kommande förändringar avseende ny teknik i TF och YGL.

Frågor? Kontakta Per Hultengård, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.