TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss. TU begränsar sitt yttrande till förslaget om ändringen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

I avsnitt 15.2 i utkastet föreslås en ändring av 21 kap 7 § OSL på så sätt att sekretess ska gälla för en personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med den s k etikprövningslagen (lagen 2003:460, om etikprövning av forskning som avser människor).

Redan i dag föreskrivs i 21 kap 7 § OSL att sekretess gäller för personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (PUL). Förslaget i utkastet är sålunda ett komplement med en hänvisning även till etikprövningslagen.

TU har generellt sett inget att invända mot förslaget.

TU saknar dock skrivningar kring förhållandet till tryck- och yttrandefriheten. I såväl PUL ( 7 §) som den kommande dataskyddsförordningen (artikel 85) görs undantag för detta ändamål.

Hittills har 21 kap. 7 § OSL inte heller ansetts innebära ett hinder för utlämnande till medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Det är medier med synliga och tydliga ansvariga utgivare och självfallet hanteras känsliga uppgifter med stor varsamhet och med iakttagande av pressetiska regler.

Till undanröjande av missförstånd bör därför utkastet till lagrådsremiss kompletteras med ett förtydligande om att det föreslagna tillägget i 21 kap. 7 § OSL inte hindrar ett utlämnande till medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD, TU – Medier i Sverige                  Chefsjurist, TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.