Pressfrihetens dag uppmärksammas 2023 för 30:e året sedan den inrättades 1993 av FN. Detta firas vid ett arrangemang i Stockholm den 3 maj.

Inför årets upplaga skickade Tidningsutgivarna under februari-mars mejl till Sveriges samtliga 349 riksdagsledamöter och bad var och en om ett uttalande på en mening eller två om ”Varför är pressfrihet viktigt?”.

Riksdagsledamöter får mycket mejl och mängder av förfrågningar om att delta i olika enkäter. Men glädjande nog fick vi en hel del svar. En del fick vi – med ledamöternas tillåtelse – korta något. Det som dock förenade svaren, korta som långa, var att de alla vittnade om att frågan verkligen hade tänkts igenom. Svaren var klargörande, utifrån var och ens ideologiska och personliga övertygelse.

Detta känns betryggande och visar att stödet för pressfrihet bland våra folkvalda är starkt och sträcker sig över partigränserna.

Inspirerad av vår enkät lyfte under debatten i Sveriges Riksdag om det svenska kulturarvet den 8 mars, ledamoten Peter Ollén (M) fram medierna och kulturens stora betydelse:

”Dagspressen och gratistidningarna är för majoriteten av befolkningen den viktigaste ingången till historien. Här presenteras personer och skeenden i vår lokala historia och här skapas underlaget som morgondagens kulturarvsforskare ska gräva i. Public Service på nationell nivå och dagspress, gratistidningar och muséer på lokal nivå är den viktigaste vardagliga kontakten med vårt kulturarv. Det ska vi värna. ”

I en efterföljande debatt påpekade han vidare: ”Det är precis som i vår dialog med medborgarna där vi säger: Det är viktigt att ni prenumererar på en dagstidning i digital eller fysisk form. Det är viktigt att ni tar del av det samhälle ni är en del av.”

Och i ett annat riksdagsanförande den 29 mars så uppmärksammade ledamoten Peter Hedberg (S) vår enkät och konstaterade ”Det kanske inte är så att man som förtroendevald alla gånger är helt tillfreds med den granskning och rapportering som återfinns i medierna. Men det är inte det som är syftet och poängen med pressfrihet. Syftet är i stället /…/ att möjliggöra för medborgarna att ta del av viktig information om makthavares beslut och ageranden. Detta gäller både nationellt, regionalt och lokalt. Det är därför vi som politiker måste agera när fri press och journalister utsätts för attacker som hotar demokratin, och det gäller både i vårt eget land och i omvärlden.”

Sverige har ett i grunden urstarkt skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna genom bland annat tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men trots det så har det de senaste decennierna skett flera försämringar och begränsningar av skyddet för tryck- och yttrandefriheten samt, i enskilda lagstiftningsärenden, begränsningar av offentlighetsprincipen och medborgarnas insyn. I grunden behjärtansvärt skydd för personlig integritet riskerar att försvåra journalistisk granskning och begränsa åtkomsten till publicerat material. Detta är en oroande utveckling som måste vändas.

Mot den bakgrunden är Pressfrihetens dag en viktig påminnelse om att tryck- och yttrandefriheten aldrig får tas för given. Varken av folkvalda politiker eller av oss i de fria och oberoende medierna.

Nedan redovisas samtliga inkomna svar.

* * *

Varför är pressfrihet viktigt?

En högtidsstund när jag ges möjlighet att läsa ett ingående, grävande reportage om vardagen för människor som lever långt bortom den bubbla vi befinner oss i. Därför är pressfriheten viktig – för att ge en röst åt de som annars inte hörs. (Helena Vilhelmsson, C)

Pressfrihet kan ge röst åt de som annars inte hörs och möjliggör avslöjanden av orättvisor och övergrepp. (Dženan Čišija, S)

Pressfriheten är viktig för det är en av flera viktiga byggstenar för en fungerande demokrati. (Martin Westmont, SD)

Pressfriheten är vital för att vi sammantaget ska få en allsidig bild av hur verkligheten ser ut ur olika vinklar. (Peter Ollén, M)

Pressfriheten hänger tätt samman med en stark demokrati och människors möjlighet att göra sin röst hörd. Om ingen fritt kan rapportera om missförhållanden får maktmissbruk fäste och demokratin vittrar. (Vasiliki Tsouplaki, V)

I ett demokratiskt samhälle ska makten granskas och ifrågasättas, där har den fria pressen och dess förmedling av information en avgörande roll i att bidra till att medborgare kan fatta välgrundade val och ansvarsutkräva de folkvalda. (Kristoffer Lindberg, S)

Det behövs pressfrihet eftersom samhällskritiken och granskningen av makten är inte alltid populär bland folket, men är angelägen för folkstyret. (Nima Gholam Ali Pour, SD)

Pressfriheten är central för vår demokrati. Utan den hade makten korrumperat och människor hade inte kunnat göra medvetna val när de röstar. (John E. Weinerhall, M)

För att makten kan ha fel. För att makten kan vara ond. För att makten kan vilja dölja sanningen. Och utan en fri press kan ingen avslöja det. (Niels Paarup-Petersen, C)

En väl fungerande demokrati förutsätter en väl utvecklad press- och yttrandefrihet. Den är i själva verket en av grundbultarna i vårt demokratiska samhälle. Därför är det viktigt att vi står upp för alla medborgarens rätt till en åsikt samt rätten att framföra den i tal och skrift. (Richard Jomshof, SD)

I en värld och i en tid då pressfriheten krymper är det viktigare än någonsin att uppmärksamma den och värna den. Den fria journalistiken är ett vaccin mot korruption, förtryck och totalitarism. (Karin Sundin, S)

Press- och yttrandefrihet är det blodomlopp som syresätter demokratin. Varje attack på det fria ordet och varje rop på censur mot fria medier hotar människors frihet. Det får vi aldrig ta lätt på. Friheten måste försvaras. (Anna Starbrink, L)

Demokrati förutsätter en fri press. (Kajsa Fredholm, V)

Pressfriheten är en omistlig del av demokratin då den skapar och sprider opinionsyttringar som påverkar beslutsfattare. Utan pressfrihet kan ingen allvarlig kritik av styret få fotfäste och spridas. (Robert Stenkvist, SD)

Utvecklingen vad gäller pressfrihet och skydd för journalister går åt fel håll. Det är särskilt oroande internationellt, men vi ser också ett alltmer fientligt klimat i Sverige. Här har drygt var fjärde journalist utsatts för trakasserier och hot om våld. Det är allvarligt och hotar ett av de grundläggande fundamenten i vår demokrati; den fria granskande makten. (Aylin Fazelian, S)

Politiska förslag och samhällsutveckling prövas och förädlas i en öppen debatt. Pressfriheten stärker svensk demokrati. (Ulrik Nilsson, M)

Pressfrihet är en av demokratins viktigaste byggstenar, som informerar och skapar hopp, vilket förenar människor att agera när t ex diktaturer och fake news försöker trycka ner, ljuga och mörka. (Anna Wallentheim, S)

För att ha modiga, självständiga medier är pressfriheten avgörande. Vi behöver kunna informeras, granska och debattera det som sker i samhället. I slutändan handlar det om att orättvisor ska kunna motarbetas och demokratin upprätthållas. (Robert Hannah, L)

I en tid då många länder tyvärr beskär yttrandefrihet och pressfrihet är det extra viktigt att vi i Sverige står upp för våra grundlagsskyddade rättigheter – yttrandefrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet. Det är friheter värda att försvara! (Jan Ericson, M)

Utan pressfrihet – ingen demokrati. (Katarina Luhr, Mp)

Pressfriheten är en viktig och självklar del i demokratin. Jag stödjer regeringens förslag om stärkt straff­rättsligt skydd för journalister. Ingen journalist ska behöva utstå våld och hot, det är i förlängningen ett hot mot vårt demokratiska samhälle. (Gudrun Brunegård, KD)

Pressfriheten möjliggör rapportering om och granskning av makthavares beslut och ageranden. Som förtroendevald ser jag det som avgörande för demokratin och välinformerade medborgare. (Peter Hedberg, S)

Pressfrihet är en omistlig del i en fungerande demokrati. (Jörgen Berglund, M)

För mig som brinner för klimat- och miljöfrågorna är det tydligt att fria medier är avgörande för att allmänheten ska få information om vad som behöver göras och vad politiken faktiskt gör. (Andrea Andersson-Tay, V)

En oberoende och fri press som kan rapportera, granska och lyfta olika vinklar för att ge våra invånare en opartisk granskning är en viktig grundbult i en demokrati. (Cecilia Rönn, L)

Pressfrihet är livsviktigt i en demokrati. I en tid där pressfriheten runt om i världen krymper och det även finns försöka att strypa den i Sverige är det än viktigare att stå upp för en fri press. (Ida Ekeroth Clausson, S)

En fri och oberoende press, som rapporterar opartiskt och finns i hela landet, är en förutsättning för granskning av makten på alla nivåer och för att medborgare ska kunna bilda sig uppfattningar på sakliga grunder. (Malin Björk, C)

Fria medier är, tillsammans med tryck- och yttrandefriheten, ett fundament i svensk demokrati. En av medias viktigaste uppgifter är att granska att makthavare, institutioner och aktörer inte missbrukar allmänhetens förtroende och upprätthåller respekten från invånare och omvärld. (Matheus Enholm, SD)

Pressfriheten är en oundgänglig del av demokratin, hot mot den är hot mot demokratin. Oberoende journalistik och fri debatt är en styrka i en välmående demokrati – väl värda att försvara och värna! (Hanna Westerén, S)

Tillsammans med yttrandefriheten och tryckfriheten är pressfriheten grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Vänsterpartiet är djupt oroade över den begränsande utveckling vi ser internationellt och i Sverige. (Gudrun Nordborg, V)

Iran, Nordkorea och Myanmar. Tre länder där pressen inte kan granska makthavare, rapportera fritt och debatten är starkt begränsad. Tre länder utan demokrati. Pressfrihet är en grundpelare för demokratin. (Malin Danielsson, L)

Pressfriheten är en av hörnstenarna i en levande demokrati. Det är avgörande med fri journalistik som kan granska makten, såväl nationellt som internationellt. Pressfriheten måste värnas, varje dag. (Amanda Lind, Mp)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.