Infrastrukturminister Anders Ygeman

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Den kommande postutredningen och postdistribuerade dagstidningar

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medieföretag.

Med anledning av den kommande postutredningen och de direktiv som förbereds till den som förbereds i regringskansliet vill TU fästa uppmärksamhet vid och hemställa om följande rörande postdistribuerade dagstidningar.

Nuvarande postlag

Postlagen kräver att den som bedriver postverksamhet ska samla in och dela ut post fem dagar i veckan. Från detta kan tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) göra undantag vid knepiga förhållanden.

Postförordningen ändrades 2018 på så sätt att det endast krävs att 85 procent av alla brev ska delas ut inom två dagar.

Postnord har de senaste åren pekat på upplevda svårigheter med sjunkande brevvolymer och kostsam utdelning varje dag. I dialog med PTS och Infrastrukturdepartementet har Postnord skissat på en framtida utdelningsmodell där brev delas ut måndag-onsdag-fredag den ena veckan och tisdag-torsdag nästkommande vecka.

Konsekvenser för postdistribuerade dagstidningar

En sådan modell är enligt TU:s mening svår att förena med postlagens krav om insamling fem dagar i veckan.

Att en sådan utdelningsmodell får stora effekter för de postdistribuerade tidningarna är också uppenbart. Distribution av dagstidningen på utgivningsdagen omöjliggörs liksom möjligheterna att boka annonser för införande en viss dag.

Detta drabbar de så kallade fådagarstidningarna, vissa medelfrekventa riksspridda tidningar samt delar av landsortstidningarnas upplagor och de så kallade överspridda storstadstidningsexemplaren.

Konsekvenser för medborgarna och vårändringsbudgeten 2020

För många människor är alltjämt den tryckta lokala dagstidningen central för tillgången till tillförlitliga dagliga nyheter och information av god journalistisk kvalitet. I åldersgrupperna 65–85 år finns även ett betydande antal medborgare som av skilda skäl aldrig använt sig av internet.

TU har därför med tillfredsställelse noterat att regeringen i vårändringsbudgeten 2020 – i anledning av coronakrisen – gett uttryck för att man delar insikten om nödvändigheten av att säkerställa distributionen av tryckta tidningar genom att anslå 150 miljoner kronor i ett särskilt distributionsstöd. Ett sådant anslag skulle naturligtvis vara kontraprodutivt om infrastrukturen för postdistribuerade dagstidningar samtidigt undermineras.

Postlagsdirektiven

Det är därför viktigt att en infrastruktur i form av en fortsatt daglig distribution också av de postdistribuerade dagstidningarna på längre sikt säkerställs. Konsekvenserna i detta avseende vid en eventuell förändring av de krav som i dag ställs på den samhällsomfattande posttjänsten måste analyseras och beaktas. Detta måste komma till tydligt uttryck i direktiven till den aviserade postlagsutredningen.

TU – Medier i Sverige står självfallet till förfogande för eventuella frågor och för att utveckla saken vid ett möte.

Då även andra delar av den kommande postutredningen kan komma att ha betydelse för våra medlemsföretag vill vi med detta också anmäla vårt intresse och önskemål för expertmedverkan i utredningen.

Stockholm den 20 mars 2020

TU – Medier i Sverige

Jan Fager, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.