Infrastrukturminister Anders Ygeman

Kulturminister Amanda Lind

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medieföretag.

Med anledning av att regeringen 2020-10-01 lämnade direktiv (dir. 2020:101) till den sedan tidigare aviserade Postutredningen om finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten vill TU fästa uppmärksamhet vid och hemställa om följande rörande postdistribuerade dagstidningar.

TU har tidigare, i en skrivelse (2020-04-20) adresserat frågan  om betydelsen av en fungerande postdistribution av tidningar för att säkerställa att medborgarna har tillgång till fri och oberoende journalistik i de kanaler som de önskar och har möjlighet att ta del av. Mot den bakgrunden finner vi nu anledning att återkomma. 

Kommittédirektiven

TU noterar nu att direktiven (s. 5) uttryckligen adresserar frågan om förutsättningarna för, och betydelsen av, postdistribution av tidningar:

”Ytterligare en aspekt handlar om distributionen av tryckta nyhetstidningar och tidskrifter. Distribution av tidningar är viktig ur ett demokratiperspektiv och i dag är utdelning via ordinarie postgång en förutsättning för att tidningar ska kunna levereras till hushåll i hela landet.”

Eftersom detta sålunda är en viktig samhälls- och demokratifråga och den nu kommer att bli föremål för utredning vill TU att regeringen, genom ägardirektiv, tillser att den försöksverksamhet med varannandagsutdelning som PostNord just inletts hålls kort och inte permanentas. Konsekvenserna kan annars bli långtgående och svåra att återställa.

Eftersom frågan om postdistribuerade tidningar ingår i kommittédirektiven och den berör en stor del av TU:s medlemsföretag vill TU härmed också anmäla sitt intresse och önskemål om att få medverka i utredningen på expertnivå.

Stockholm den 2 oktober 2020

TU – Medier i Sverige

Ewa Thorslund, vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.