Tidningsutgivarna har yttrat sig över slutbetänkandet (SOU 2022:18) ”EU:s förordning på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt” (Ju2022/01400).

Sammanfattning

  • TU delar uppfattningen om behovet av att kunna ingripa mot spridning av terrorisminnehåll.
  • TU delar bedömningen att ”TCO-förordningen” och den föreslagna ”kompletteringslagen” inte påverkar och ska vara tillämplig på det grundlagsskyddade området i svensk rätt.
  • TU understryker dock att även sådant journalistiskt material som inte täcks av det formella mediegrundlagsskyddet kan omfattas av undantaget i TCO-förordningen.
  • TU tillstyrker förslaget om ändring av BBS-lagen, men erinrar samtidigt om undantaget i TCO-förordningen.
  • TU konstaterar att förslaget till sekretessbestämmelse är utformat med en presumtion för offentlighet och betonar att detta ska framhållas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Remissvaret i sin helhet finns att hämta här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.