Yttrandefrihetskommitténs förslag om det nya brottet ”privatlivskränkning” har röstats ner, efter kraftig kritik från bland andra Tidningsutgivarna.

Den statliga yttrandefrihetskommittén har bl a i uppdrag att se över om skyddet för enskildas integritet behöver stärkas på det grundlagsskyddade området, d v s i förhållande till massmedierna.

Kommittén har därför arbetat fram ett förslag om att införa ett nytt tryck- och yttrandefrihetsbrott som skulle kallas ”privatlivskränkning”, som skulle avse ”intrång i någon annans privatliv” på ett sätt som är ”ägnat att medföra allvarligt men för den utpekade”.

TU finns med på expertnivå i kommittén och har kraftigt motsatt sig förslaget, dels därför att det skulle innebära en begränsning av tryck- och yttrandefriheten, dels därför att förslaget är vagt utformat och ger stort utrymme för tyckande, men framför allt därför att det i praktiken skulle innebära att staten med lagstiftning tog över en stor del av det som hanteras genom självreglering, d v s pressetiken.

Den 1 februari tog politikerna i kommittén ställning till om de skulle gå fram med förslaget. Resultatet blev nej. 8 ledamöter röstade emot, 6 röstade för och en lade ned sin röst.

Vid frågor kontakta Per Hultengård, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.