TU har gett in remissyttrande till justitiedepartementet gällande ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra att ogrundade rättsprocesser drivs mot tidningar och medieföretag.

Förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (Ju2022/01690))

I kommissionens förslag ställs bl a krav på att det, när en stämning har inslag av sådant rättegångsmissbruk, ska kunna krävas att den som stämmer ställer säkerhet för rättegångskostnader och skadestånd och att en uppenbart ovidkommande talan ska kunna avvisas. Det föreslås också att man ska kunna vägra att erkänna och verkställa domar som meddelats i tredje land i vissa fall. Ett konkret sådant exempel skulle kunna vara en dom som meddelas i Storbritannien mot en enskild svensk journalist eftersom det går stick i stäv med det svenska systemet med ensamansvar för utgivare.

TU tillstyrker dessa förslag och uppmanar regeringen att prioritera frågan under det svenska ordförandeskapet. Samtidigt understryker TU att direktivet inte får utformas på ett sätt som kommer i konflikt med de svenska mediegrundlagarna.

Sammanfattning
  • TU anser att s k ”SLAPP-processer” är ett växande problem som riskerar att med framför allt ekonomiska medel skrämma medier och journalister till tystnad.
  • TU välkomnar därför direktivförslaget och förordar att det prioriteras under det svenska ordförandeskapet.
  • TU understryker att direktivet måste utformas på ett sätt som inte kommer i konflikt med de svenska mediegrundlagarna och deras särskilda ordning för rättegången i tryck- och yttrandefrihetsmål.
  • TU lämnar i övrigt några särskilda synpunkter rörande artiklarna i direktivförslaget.

Yttrandet i sin helhet kan hämtas här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.