Till Riksdagens Konstitutionsutskott

Angående Regeringens proposition 2017/18:154 – ”Journalistik i hela landet”

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska mediehus och medieföretag och har tagit del av rubricerad proposition som överlämnats till riksdagen den 8 mars 2018 och vill anföra följande.

TU tillstyrker:

1. förslaget om ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd

2. förslaget om att höja driftsstödet med 10 procent, men vill samtidigt understryka behovet av att detta omfattar alla som omfattas av presstödsförordningens definition av begreppet ”dagstidning”.

Det definieras i 1 kap. 6 § som: ”En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet.  

Formuleringen utgör alltså den rättsliga definitionen av en ”dagstidning”. Och i detta ingår även ”fådagarstidningar”.

Riksdagsbeslutet bör därför justeras i enlighet med detta.

3. förslaget om att höja distributionsstödet med 50 procent (vilket till skillnad från förslaget om driftsstöd enligt TU:s bedömning explicit omfattar fådagarstidningar).

4. TU välkomnar även förslaget om ett nytt stöd (som inte exkluderar befintliga stöd) för att stärka lokal journalistik ”i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning.

TU vill dock här nämna följande:

a) Det är i dag de lokala och regionala dagstidningarna som upprätthåller bevakningen i de kommuner som i propositionen betecknas som vita fläckar. Det är primärt dagspressen som – något som också helt riktigt fastslås i propositionen – ”står för en stor del av kommunbevakningen och utgör för stora grupper av medborgare en viktig källa till information om samhällsfrågor och den huvudsakliga kontakten med den demokratiska processen i kommuner och landsting” (s. 21).

b) Givet detta krävs en tydlighet, förutsägbarhet och långsiktighet för att den nya stödformen ska fungera.

c) Denna tydlighet gäller inte minst kriterierna för ”fysisk närvaro” och hur denna ska mätas.

d) Flera av landets dagstidningar bevakar sedan lång tid tillbaka kommunfullmäktige och andra instanser i kommuner som enligt den nu skissade definitionen kan anses vara vita fläckar. En vital och aktivt pågående bevakning som många gånger kräver långa resor, schemaläggning och övernattning. 

e) Och ska de mediehus/dagstidningar som lagt kraft på att, många gånger olönsamt, upprätthålla den redaktionella bevakningen på de orter som då inte anses som ”vita fläckar” straffas för det i så motto att man inte kvalificerar för det nya stödet?

f) Propositionen ger här inte svar. Kan flera kvalificera för det tilltänkta stödet på en och samma ort? Och finns det andra tänkbara parametrar än ”kommungränserna”?

g) Detta är frågor som, enligt TU:s mening, inte kan överlämnas till bedömning av en tilltänkt Press- eller mediestödsnämnd.

h) TU vill därför understryka behovet av förutsägbarhet och tydlighet för att skapa ett rättssäkert system. Detta kan säkerställas i konstitutionsutskottets betänkande över den rubricerade propositionen.

 

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD                                                        Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                          TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.