Utkast till lagrådsremiss ”Utlandsspioneri” (Ju2021/01481)

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss och får anföra följande. Sammanfattning TU noterar att förslagen i lagrådsremissen i allt väsentligt är desamma som redan avvisats (SOU 2017:70) TU...

Pin It on Pinterest