Remissen Ju 2016/09168/L5 ”Kriminalvårdssekretess”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU avstyrker promemorians förslag. 2. Förslaget om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I promemorian...

Pin It on Pinterest