TU om explosiva varor

TU har yttrat sig över ett förslag om att inrätta ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Enligt TU finns det ett betydande insynsintresse i hur, av vem, om vem och om och under vilka förutsättningar tillståndsbeslut fattas eller ges om att tillverka...

Hemliga tvångsmedel för att verkställa frihetsberövanden

TU har i veckan yttrat sig över ett förslag till en lagrådsremiss (Ju2023/02364) om hemliga tvångsmedel för att verkställa frihetsberövanden, det vill säga fånga in dömda brottslingar som håller sig gömda. Vi kritiserar delvis de föreslagna sekretessbestämmelserna och...

TU-yttrande om datalagring

Betänkandet (2023:22) ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” TU har yttrat sig över datalagringsutredningens förslag. I yttrandet uttrycker TU förståelse för bakgrunden till utredningens förslag, men kan inte ställa sig bakom förslag som innebär...

Pin It on Pinterest