TU-yttrande om skolinformation och sekretess

TU har lämnat ett remissyttrande över Skolinformationsutredningens delbetänkande ”Informationsförsörjning på skolområdet” (SOU 2023:21). TU tillstyrker att Skolverket tar över informationsinsamlingen från Statistiska Centralbyrån, men förordar en mildare...

Pin It on Pinterest