Remissvar om privatkopieringsersättning

Tidningsutgivarna har inlämnat ett remissvar rörande utredningen om privatkopieringsersättning (SOU 2022:20). I upphovsrättslagen finns undantag som innebär att man för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. När detta sker ska...

Remissvar om ny arkivlag

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag. TU har tagit del av betänkande ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) och får anföra följande. Sammanfattning...

Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och får anföra följande. Yttrandet följer, i de delar TU yttrar sig, betänkandets kapitelindelning. Sammanfattning TU...

Remissvar avseende sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansdepartementets promemoria (Fi2019/02360/V) ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet” TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande. Sammanfattning TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens...

Pin It on Pinterest