TU om explosiva varor

TU har yttrat sig över ett förslag om att inrätta ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Enligt TU finns det ett betydande insynsintresse i hur, av vem, om vem och om och under vilka förutsättningar tillståndsbeslut fattas eller ges om att tillverka...

TU kritiserar förslag om anonyma poliser

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås att poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och andra handlingar. TU delar bedömningen om behovet av skydd för polisanställda och...

TU säger nej till anonyma vittnen

TU avstyrker i ett remissyttrande förslaget till en lag om anonyma vittnen i brottmål, och anser att nackdelarna och riskerna, principiellt och från rättssäkerhetssynpunkt, med förslaget är för stora. TU avstyrker även ett förslag till en sekretessbestämmelse och att...

TU-yttrande om datalagring

Betänkandet (2023:22) ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” TU har yttrat sig över datalagringsutredningens förslag. I yttrandet uttrycker TU förståelse för bakgrunden till utredningens förslag, men kan inte ställa sig bakom förslag som innebär...

TU-yttrande om skolinformation och sekretess

TU har lämnat ett remissyttrande över Skolinformationsutredningens delbetänkande ”Informationsförsörjning på skolområdet” (SOU 2023:21). TU tillstyrker att Skolverket tar över informationsinsamlingen från Statistiska Centralbyrån, men förordar en mildare...

Pin It on Pinterest