TU yttrar sig över förslag från Statens skolverk

Statens skolverks förslag till ändring i förordningen (2020:833) om skolenhetsregister Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag (hemställan) och får lämna följande synpunkter. Bakgrund Statens skolverk har i en hemställan hos...

Pin It on Pinterest