TU, skolsäkerhet och sekretess

TU har yttrat sig över Skolsäkerhetsutredningens förslag (SOU 2023:28). TU ställer sig bakom utredningens övergripande uppdrag att förhindra och försvåra våldssituationer i skolväsendet, men avstyrker förslaget om stark sekretess. Läs yttrandet i sin helhet här...

Pin It on Pinterest