TU kritiserar förslag om anonyma poliser

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås att poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och andra handlingar. TU delar bedömningen om behovet av skydd för polisanställda och...

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

TU har svarat på remiss om en ny modell för den nationella försörjningsberedskapen och i korthet anfört följande. TU anser som utredningen att staten bör bära det huvudsakliga ansvaret för den nationella försörjningsberedskapen och att staten då också har ansvaret för...

TU välkomnar förslag om skydd mot grundlagsändringar

TU har yttrat sig över Grundlagskommitténs utredning ”Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende” (SOU 2023:12). TU tillstyrker förslagen om att det ska krävas kvalificerad majoritet och om en s k kvorumregel i riksdagen vid beslut om...

Pin It on Pinterest