TU yttrar sig över förslag från Statens skolverk

Statens skolverks förslag till ändring i förordningen (2020:833) om skolenhetsregister Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag (hemställan) och får lämna följande synpunkter. Bakgrund Statens skolverk har i en hemställan hos...

Remissvar om förstärkt konsumentskydd

TU har svarat på remissen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38). Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska risken med bland annat överskuldsättning m m. TU har koncentrerat sitt svar...

TU-yttrande om skolinformation och sekretess

TU har lämnat ett remissyttrande över Skolinformationsutredningens delbetänkande ”Informationsförsörjning på skolområdet” (SOU 2023:21). TU tillstyrker att Skolverket tar över informationsinsamlingen från Statistiska Centralbyrån, men förordar en mildare...

Mediestödet: TU-yttrande över MPRT-föreskrifter

TU har yttrat sig över det förslag till föreskrifter för det kommande mediestödet som tagits fram av Myndigheten för press, radio och TV. I yttrandet välkomnar TU en del av föreskrifterna, men kritiserar flera av dem dels i formuleringar och detaljer, dels för att de...

Pin It on Pinterest