Remissvar om hemlig dataavläsning

Tidningsutgivarna har yttrat sig över utredning (SOU 2023:78) om hemlig dataavläsning. • TU konstaterar att utredningen finner ett behov av att lagen om hemlig dataavläsning permanenteras, men att den också innebär ett långtgående intrång i medborgarnas privatliv. •...

Slutbetänkandet SOU 2018:61 Ju2018/04023/Å

Rättssäkerhetsgarantier vid användning av vissa hemliga tvångsmedel Medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och har följande synpunkter. Sammanfattning Enligt TU:s mening är det av...

Pin It on Pinterest