Remissvar gällande visselblåsaredirektivet

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38; A2020/01490/ARM) och får anföra följande. TU begränsar huvudsakligen sitt remissyttrande till de delar som berör förhållandet till tryck- och...

Pin It on Pinterest