Från den 1 januari 2018 ska du inte längre redovisa och betala reklamskatt på annonser som offentliggörs i periodiska publikationer (minst fyra nummer per år). För annonser i annonsblad, program eller katalog behöver du fortfarande redovisa och betala reklamskatt.

Vad innebär detta för tidningsföretagen? Vi ska försöka att reda ut denna fråga.

Med beslutet om att reklamskatt inte längre ska betalas på annonser offentliggörs i periodiska publikationer följer att de flesta av TUs medlemmar nu också avregistrerats, eller kan avregistreras, från reklamskatt hos Skatteverket.

En annons i tidningen eller tidskriften är okomplicerat och ingen reklamskatt ska tas ut eller betalas in.

En trycksak som följer med tidningen kan vara av två slag: del av tidning (sektion) eller bilaga.

I fråga om del (sektion) av tidning gäller följande:

Är trycksaken en del av tidning utgår ingen skatt.

För att en trycksak skall anses utgöra del (sektion) av tidning måste följande förutsättningar uppfyllas:

  1. Trycksaken skall ha framställts av huvudtidningens utgivare eller på dennes uppdrag och bekostnad.
  2. Trycksaken skall ingå i huvudpublikationens hela upplaga eller sådan del av denna som sprids inom avgränsade geografiska områden eller sådan del av denna som sprids till en klart avgränsad målgrupp. Med klart avgränsad målgrupp avses t ex en rörelseidkare inom viss eller vissa branscher, pensionärer.
  3. Antingen skall trycksaken på väl synlig plats på första sidan vara försedd med uppgift om huvudtidningens namn (fullständigt namn, vedertagen förkortning eller logotyp) samt med uppgift om utgivningsdag, utgivningsvecka, utgivningsnummer eller dylikt som markerar sambandet med tidningen eller skall trycksaken vara paginerad och i övrigt vara utformad på ett sådant sätt att den framstår som ingående i tidningen*.

*Med uttrycket “i övrigt vara utformad…” avser RSV att formatet i stort skall vara detsamma som huvudtidningen och att i huvudsak samma papperskvalitet skall användas. En tumregel är att man från RSV:s sida anser att trycksaken i allt väsentligt utseendemässigt skall överensstämma med tidningens huvuddel.

Vad gäller uppgift om huvudtidningens namn kan som exempel på en tidning om bilar och båtar som man vill skall utgöra en del av tidningen anges “BIL & BÅT medföljer i dag X-tidningen” – kanske också med huvudtidningens logotype.

Om huvudtidningens namn och utgivningstidpunkt utelämnats måste trycksaken vara paginerad och likna tidningen i övrigt. Trycksaken skall pagineras med sidnummer som direkt följer sidnumreringen av tidningen i övrigt. Ges trycksaken sidnumren 3-7 skall dessa sidor vara överhoppade i tidningen.

Bilaga 
Om trycksaken inte anses som en del av huvudtidningen betraktas den som en bilaga. En bilaga kan i sin tur vara av två slag; en annonstrycksak eller en reklamtrycksak.

Annonstrycksak 
Med annonstrycksak avses en trycksak som innehåller annonser och har försetts med t ex namn på annonsbyrå eller samlande beteckning som “Modenytt”, “Julklappstips” eller liknande. I normalfallet innehåller trycksaken annonser för flera sändare.

Beskattning av annonstrycksaken sker för upplåtelsen av utrymmet i annonstrycksaken. Den som upplåter annonsutrymmet är skattskyldig, t ex tidningsföretaget. Skattesatsen är 7,65% på vederlaget för upplåtelsen. För upplåtelsen föreligger ingen återbetalning enligt 24 RSL eftersom bilagan är en självständig trycksak som inte har karaktär av dagspress.

Tidningsföretaget är däremot inte skattskyldigt för offentliggörandet av reklambudskapet i annonstrycksaken, vilket är en nyhet från och med 2018. Detta innebär också att om en extern producent producerar en annonstrycksak så ska annonsörerna betala reklamskatt till denna producent medan tidningsföretaget inte ska ta ut reklamskatt för offentliggörandet.

Reklamtrycksak 
Med reklamtrycksak menas trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam. I normalfallet innehåller den reklambudskap för en sändare.

Reklamskatten för reklamtrycksaker avskaffades den 1 januari 1999 och i och med att reklamskatten för tidningar avskaffades 2018 ska heller ingen skatt betalas för offentliggörandet.

Summa av det faktum att reklamskatten är borttagen är att det egentligen bara är när tidningsföretagen producerar en annonstrycksak som reklamskatt ska tas ut. Detta kan i sig ställa till administrativa problem då många avregistrerat sig för just reklamskatt.

Tipset är att undvika annonstrycksak om det inte är nödvändigt på grund av att den, utöver att gå med tidningen, också ska delas ut som DR eller distribueras på annat sätt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.