TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete”, Fi2020/04215, och får anföra följande. 

Sammanfattning

  • TU tillstyrker förslaget om undantag från sekretess för vissa beslut som rör sekretess vid korttidsarbete.
  • TU förordar att förslaget även ska omfatta uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid korttidsarbete och övriga beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete.
  • TU förordar att de nya bestämmelserna – med de justeringar TU föreslår – ska börja gälla från och med den 1 april 2021.

Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsboende

I promemorian föreslås att bestämmelsen i 28 kap 12 §, andra stycket, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska ändras, så att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärenden som rör stöd vid korttidsarbete.

TU anser detta vara en mycket angelägen ändring. Sekretessen har, under den pågående pandemin, utgjort ett påtagligt hinder för insyn i en tid och i ett sammanhang då behovet av insyn varit större än någonsin. Det har bland annat gällt uppgifter om vilka företag som beviljats stöd av allmänna medel och med vilka belopp.

Som det konstateras i promemorian (s. 11), med referens till Finansdepartementets senaste prognos, så kommer:

”43 miljarder kronor att betalas ut i stöd vid korttidsarbete under 2020. Det finns därför ett tydligt behov av att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i och granskning av hur lagen om stöd vid korttidsarbete tillämpas och i handläggningen av ärenden om stöd vid korttidsarbete”.

TU delar promemorians bedömning och tillstyrker därför förslaget.

Fortsatt sekretess för uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid korttidsarbete och övriga beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete?

Enligt promemorian ska däremot sekretessen enligt 28 kap. 12 § OSL bestå för de uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid korttidsarbete och övriga beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Det kan till exempel gälla beslut om förelägganden och beslut om kontrollbesök. Bestämmelsen är dessutom – sedan tidigare – utformad med ett omvänt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för sekretess, vilket i praktiken så gott som alltid innebär sekretess.

Enligt TU:s mening väger insynsintresset tungt också i fråga om de uppgifter som ligger till grund för besluten.

Det intresse som sekretessen generellt är tänkt att tillgodose, det vill säga ”uppgift om en enskilds affärs- och driftförhållanden”, gör sig inte gällande med samma styrka här eftersom eventuella ekonomiska problem här inte behöver vara långsiktiga eller påverka synen på ett företags konkurrenskraft, utan kan vara tillfälliga.

Självfallet ska dessa förhållanden beaktas, men de kan, enligt TU:s mening, tillräckligt beaktas med ett rakt skaderekvisit, det vill säga med en presumtion för offentlighet och där sekretess kan anföras om eventuell skada kan påvisas.

TU förordar därför att bestämmelsen, i fråga om de uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid korttidsarbete och övriga beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete, utformas med ett rakt skaderekvisit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Enligt TU:s mening bör ikraftträdandet ske betydligt tidigare än så. Insynsintresset är påtagligt – här och nu – under pågående pandemi. Lagstiftningsärendet är inte komplicerat.

Mot den bakgrunden förordar TU att de nya bestämmelserna – med de justeringar som TU föreslår – bör träda i kraft snarast möjligt och senast den 1 april 2021.

Stockholm 2020-12-07

TU – Medier i Sverige

Thomas Mattson, tf vd

Per Hultengård, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.