TU tillstyrker att omställningsstödet för företag förlängs

TU – Medier i Sverige har getts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020” (Fi 2020/03582/S2) och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker förslaget om att omställningsstödet för företag som fått...

Remissvar avseende ny terroristlag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet SOU 2019:49 ”En ny terroristbrottslag” och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker att de nuvarande regleringarna av terroristbrott samlas i en ny terroristbrottslag. TU är fortsatt kritiskt till...

Remissvar avseende skärpta straff för immaterialrättsintrång

TU – Medier i Sverige har tagit del av Utkast till lagrådsremiss om skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (Ju2019/03848/L3) och får anföra följande. Sammanfattning TU har tidigare yttrat sig över den bakomliggande utredningen ”Grovt...

Remissvar avseende departementspromemorian Etableringsjobb

Departementspromemorian “Etableringsjobb” (Ds 2019:13), A2019/01215/A TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad departementspromemoria och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågorna om sekretess för uppgiftslämnande och om arkiv....

Pin It on Pinterest